rekrutacja

Warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie do nauki w Ośrodku z Urzędu Miasta Kielce lub odpowiedniego Starostwa Powiatowego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające lekki stopień niepełnosprawności intelektualnej (wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną),
 • orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowania do lekarza wydaje sekretariat naszej szkoły),
 • akt urodzenia (ksero),
 • podanie,
 • życiorys,
 • 3 zdjęcia,
 • zgoda rodziców na naukę w szkole zawodowej,
 • opinia psychologiczna,
 • opinia wychowawcy gimnazjum o uczniu,
 • dokumentacja zdrowotna – karta zdrowia i karta szczepień (dla kierunków: kucharz, piekarz, cukiernik – badania na nosicielstwo i aktualna książeczka zdrowia).

Informacje o warunkach przyjęcia do Internatu oraz o możliwym dofinansowaniu do wyżywienia, znajdują się w dalszej części strony.

Warunki przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie do nauki w Ośrodku z Urzędu Miasta Kielce lub odpowiedniego Starostwa Powiatowego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej (wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną),
 • akt urodzenia (ksero),
 • podanie,
 • życiorys,
 • 3 zdjęcia,
 • zgoda rodziców na naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
 • opinia psychologiczna,
 • opinia wychowawcy gimnazjum o uczniu,
 • dokumentacja zdrowotna – karta zdrowia i karta szczepień.

Warunki przyjęcia do internatu

 • Skierowanie z Urzędu Miasta Kielce lub odpowiedniego Starostwa Powiatowego.
 • Wyciąg z aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zamieszkania.

W przypadku starania się o zniżkę za wyżywienie:

 • wywiad środowiskowy,
 • zaświadczenie o dochodach rodziny.

Opłata za wyżywienie wynosi 8zł (stawka zmienna). Istnieje możliwość ubiegania się o zniżki w przypadku uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.