Informacje o projekcie

Środowiskowy Klub Integracyjny

– STREFA NIEUTRACONEGO ROZWOJU

W styczniu 2 009 roku rozpoczął swą działalność Środowis kowy Klub Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-alną „Strefa Nieutraconego Rozwoju”. Do Klubu uczęszczają osoby niepełnosprawne w wieku 18-29 lat, które ukończyły naukę szkolną.

Środowiskowy Klub Integracyjny, jest zorganizowany przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96. Klub działa przy Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy dla osób  niepełnosprawnych umysłowo.

Klub Integracyjny jest szansą na ciekawe spędzenie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych, pozostających w domach. Dla uczestników są organizowane atrakcyjne zajęcia. Wszyscy biorą udział w warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, ogrodniczych. Członkowie Klubu korzystają z komputera, drukarki, skanera, nowoczesnego sprzętu RTV. W ramach działalności Środowiskowego Klubu Integracyjnego odbywają się zajęcia z logopedą, psychologiem, instruktorami wychowania fizycznego. Organizowane są wyjścia do kina, teatru, filharmonii i krótkie wycieczki poza Kielce.

Klub działa w dobrze i nowocześnie wyposażonych salach. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środowiskowy Klub Integracyjny „Strefa nieutraconego rozwoju” powstał na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt został zgłoszony do konkursu otwartego w ramach:

  • Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej.
  • Działąnie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
  • Poddziałanie  7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2010 roku.