Pracownia Rękodzielnicza

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne o projekcie

Z dniem 1 marca 2009r. placówka rozpoczęła wdrażanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt „Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego – kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz organizacja pracowni wyposażonej w nowoczesne materiały dydaktyczne. W ciągu całego okresu realizacji projektu działania wszystkich zaangażowanych nauczycieli ukierunkowane są na promowanie kształcenia zawodowego wśród młodzieży gimnazjalnej niepełnosprawnej intelektualnie oraz w środowisku lokalnym. W tym celu organizowane są liczne akcje promocyjne zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Duża część działań związana jest z organizacją Pracowni Rękodzielniczej oraz prowadzeniem zajęć, w czasie których uczniowie mają możliwość poznawania różnych technik wytwórczych. Nabywają doświadczeń związanych z wykonywaną pracą, a tym samym rozwijają kompetencje i postawy prozawodowe.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2010r. Po jego zakończeniu placówka zamierza kontynuować wyżej opisane działania w celu zapewnienia uczniom (obecnym i przyszłym) jak najlepszych warunków do nauki i pracy.