prawo oświatowe

Ramowy plan nauczania

Plik do
pobrania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: z dnia
pobierz plik
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych skierowane do podpisu 2012
pobierz plik
załącznik nr 6 – Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym skierowane do podpisu 2012
pobierz plik
załącznik nr 10 – Ramowy plan nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi skierowane do podpisu 2012
pobierz plik
uzasadnienie do rozporządzenia  
pobierz plik
Zmiany w tygodniowej liczbie godzin w cyklu kształcenia  

 

Podstawa programowa

   Zasadnicza szkoła zawodowa

Plik do
pobrania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: z dnia
pobierz plik
podstawy programowej kształcenia w zawodach 10 stycznia
2012 r.

pobierz plik
załącznik do rozporządzenia w sprawie  podstawy programowej kształcenia w zawodach (tekst jednolity)  10 stycznia
2012 r.


Podstwa programowa kształcenia w zawodach

opracowana dla zawodów (źródło KOWEZiU):


pobierz plik
blacharz samochodowy 721306
pobierz plik
cukiernik 751201
pobierz plik
fryzjer 514101
pobierz plik
introligator 732301
pobierz plik
kucharz 512001
pobierz plik
piekarz 751204
pobierz plik
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Sykoła Przysposabiająca do pracy


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie:
pobierz plik
 podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
23 grudnia
2008 r.

pobierz plik
Załącznik nr 7  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 23 grudnia
2008 r.Zmiany prawa oświatowego 2010 r.

Plik do pobrania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: z dnia
pobierz plik warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 17 listopada 2010 r.
pobierz plik warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 20 sierpnia 2010 r.
pobierz plik zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 17 listopada 2010 r.
pobierz plik w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 01 września 2010


Najważniejsze ustawy prawa oświatowego

Plik do pobrania nazwa ustawy z dnia
pobierz plik Ustawa o systemi oświaty 7 września 1991 r.
pobierz plik Ustawa Karta Nauczyciela 26 stycznia 1982 r.

teksty jednolite, stan prawny na sierpień 2011


Wybrane akty prawne związane z działalnością poradni psychologiczno – pedagogicznych
Plik do pobrania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: z dnia

pobierz plik

pobierz plik

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

18 września 2008 r.

17 listopada 2010 r.

font-size:12px;