historia Ośrodka

HISTORIA OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
NR 1 W KIELCACH

Historia naszej placówki rozpoczyna się 1 września 1962 roku – Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach dokonuje otwarcia Państwowego Zakładu Wychowawczego wraz ze Szkołą Podstawową Nr 17. Kierowano tutaj dzieci niepełnosprawne intelektualnie z województwa kieleckiego oraz województw ościennych. Do szkoły uczęszczało wówczas 198 uczniów, 153 wychowanków zamieszkiwało w internacie, który był integralną częścią zakładu.

Od roku 1970 zaczęto organizować pierwsze klasy szkoły zawodowej na kierunku zabawkarstwo, które prowadziła Mirosława Klimas. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywały się w spółdzielni „Gromada”.

W 1975 roku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1 przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym. Utworzono bardzo popularne kierunki: dziewiarstwo i krawiectwo; z czasem powstawały kolejne specjalności: stolarstwo, kucharstwo i ślusarstwo.

Podstawowym zadaniem zakładu było wszechstronne rozwijanie uczniów, przysposobienie ich do udziału w życiu społecznym, a także przygotowanie do pracy zawodowej. Ponadto objęto opieką jednostki niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, które uczyły się w „Klasach Życia”, prowadzonych przez Barbarę Tustanowską i Elżbietę Serwicką.

Rok 1984 przynosi zmianę nazwy placówki: powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów wspólnie z Komitetem Rodzicielskim ufundowały dla ośrodka sztandar. W jesiennej uroczystości, oprócz wychowawców i młodzieży, uczestniczyli również przedstawiciele władz partyjnych i państwowych  na czele z wicewojewodą kieleckim, Wojciechem Noskiem.

Przygotowanie tego doniosłego wydarzenia kosztowało wiele wysiłku, z rozmachem zaprezentowano spektakl o Marii Konopnickiej; impreza odbyła się z udziałem prasy.

W 1985 roku rozbudowano bazę dydaktyczną – powstały warsztaty szkolne, kształcące młodzież w zawodach: krawiec, dziewiarz, kucharz, introligator, ślusarz mechanik.

2 grudnia 1992 roku obchodzono 30 – lecie placówki. Na uroczystość przybyło wiele osób, w tym honorowi goście z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach – dyrektor Aleksandra Walkowiak i wizytator Barbara Maciejewska. W pierwszej części Mirosława Klimas zapoznała audytorium z monografią ośrodka, część drugą uświetniły występy artystyczne uczniów.

Kolejne lata funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego znamionują liczne przeobrażenia. W roku 1995 wprowadzono nowy kierunek kształcenia w szkole zawodowej: blacharz samochodowy, w 1998 utworzono specjalności: piekarz, ciastkarz, pracownik obsługi hotelowej, a od 2003 roku młodzież uczy się fryzjerstwa. Równolegle powstały dwa oddziały dwuletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym: pomocnik kucharza i pomocnik introligatora. 1 września 2005 roku otwarto trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Do pamiętnych wydarzeń należy zaliczyć wizytę minister Edukacji i Sportu Krystyny Łybackiej, która przybyła do ośrodka 12 kwietnia 2002 roku w asyście prezydenta Kielc Włodzimierza Stępnia i kuratora oświaty Ryszarda Kacperka. Wszyscy skrupulatnie przygotowali się do tego spotkania. Poszczególne zawody zaprezentowały swoje wyroby: wypieki, dania gastronomiczne, a także prace introligatorskie i krawieckie. Pani minister wpisała się do kroniki, dziękując wszystkim za wspaniałą niespodziankę.     W tym też roku szkoła otrzymuje nowy numer, odtąd pełna nazwa brzmi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Specjalna.

Kalendarium ważniejszych osiągnięć:

 • 27 maja 1993 roku chłopcy stanęli do konkursu na szczeblu wojewódzkim, odbywającego się w Busku Zdroju pod hasłem „Najsprawniejsi w zawodzie ślusarza”. Nasza reprezentacja, ex aequo z kolegami z Buska Zdroju , zajęła pierwsze miejsce.
 • 15 kwietnia 2003 roku – Pruszków – Monika Marzec zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem: „Moje miejsce w Europie, które chcę pokazać innemu Europejczykowi”.
 • W dniach 15 -16 maja 2003 roku – Olsztyn – dwuosobowa drużyna uczestniczyła w ogólnopolskim turnieju „Najsprawniejszy w zawodzie– kucharz”. Zawodnicy zostali nagrodzeni, o ich umiejętnościach pisano w lokalnej prasie.
 • W maju 2005 roku uczennica, Karolina Piotrowicz, pojechała na wycieczkę do Brukseli. Była to nagroda za wyróżnienie otrzymane w konkursie zorganizowanym przez eurodeputowanego Bogusława Sonika.

Przez kilkanaście ostatnich lat ośrodkiem kierowały dyrektor Elżbieta Jamróz i wicedyrektor Anna Sikora. Wspólnie z licznym gronem pedagogicznym budowały jego materialną, szkolną i środowiskową tożsamość.

Trzeba zaznaczyć, że placówka od lat prezentuje na „Targach Edukacyjnych” w Kielcach bogatą ofertę kształcenia zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na giełdach można było oglądać prace uczniów poszczególnych kierunków: wypieki ciastkarskie, piekarskie, dania garmażeryjno – kucharskie, wytwory introligatorskie, pokazy fryzjerskie, będące wizytówką szkoły.

W kwietniu 2005 roku nasze stoisko zostało wyróżnione – otrzymaliśmy puchar ufundowany przez prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego.

Dzisiejszą placówkę tworzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8, Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz ośrodek koedukacyjny (internat). Uczniowie trzecich klas ZSZ zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Istnieje możliwość uzyskania uprawnień czeladniczych, uznawanych także w krajach Unii Europejskiej.

Dyrektorzy Ośrodka:

 • Suwała Stefan 1962 – 1965
 • Mikuśkiewicz Halina 1965 – 1991
 • Kendra Leokadia 1991 – 1994
 • Jamróz Elżbieta 1994 – 2008
 • Wiech Ewelina 2008 – 2013

Dyrektorzy Szkoły:

 • Karpińska Halina
 • Małkiewicz Irena
 • Franasik Zofia
 • Piotrowska Maria
 • Jamróz Elżbieta
 • Sikora Anna
 • Nowak Ewa
 • Małgorzata Głowacka
 • Lucyna Luty

Opracował: Andrzej Jończyk