nabór na wolne stanowisko pracy: księgowy

Kielce, dn. 16.01.2017r.

 

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
księgowy

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, średnie o kierunku ekonomia
  z dwuletnim stażem pracy,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe,
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz programu finansowo-księgowego PROKOMP,
 • Posiada znajomość przepisów dotyczących finansów,
 • Posiada znajomość specyfiki oświatowej,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Dobra organizacja pracy na stanowisku
 • Sumienność
 • obowiązkowość
 • Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
 • Terminowe wystawianie faktur VAT,
 • Wykonywanie zadań przydzielonych kasjerowi,
 • Prowadzenie i naliczanie dokumentacji dot. wyżywienia uczniów
  i wychowanków  oraz pracowników Ośrodka,
 • Prowadzenie dokumentacji dot. naliczania czynszów lokatorskich Ośrodka
 • Inne czynności powierzone przez głównego księgowego i dyrektora Ośrodka.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • Kserokopie dokumentów (poświadczonych przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 101, poz.926 z późn. Zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko księgowego.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz 926 z późn. Zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 10 lutego 2017r.
do godz. 15:00 na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Warszawska 96
25-401 Kielce

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kielcach.”
         

Aplikacje, które wpłyną do kancelarii SOSW nr 1 w Kielcach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpłynąć na decyzję zatrudnienia.

 

Otwarcie ofert  nastąpi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kielcach
w dniu 13 lutego 2017r. o godz. 10:00.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kielcach ul. Warszawska 96. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-367-62-80.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach w terminie do dnia 22 lutego 2017r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.