Konkurs na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z warunkami konkursu, obowiązującą dokumentacją i wymaganiami. Aplikacje należy składać w terminie do 24.07.2011 do godz. 14 .

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
w Kielcach
zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. nr 223, poz.1458)
ogłasza nabór  na stanowisko
specjalisty do spraw ekonomicznych

 

Nazwa jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
25-401 Kielce, ul. Warszawska 96
Tel. (41) 344-25-74
2. Stanowisko: etat specjalisty ds. ekonomicznych
3.Wymagania wobec kandydatów:
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa karne skarbowe,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe   i posiada co najmniej dwuletnią praktykę w księgowości lub średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów płacowych,
 • posiada znajomość przepisów dotyczących finansów, rachunkowości, ZUSu i podatkowych oraz płacowych,
 • posiada znajomość specyfiki oświatowej.
4.Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych obejmuje:
 • obliczanie i sporządzanie list płac (dot. wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, świadczeń z ZFŚS),
 • obliczanie i prowadzenie dokumentacji płacowo – kadrowej,
 • prowadzenie rejestru wypłaconych wynagrodzeń,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń Rp7 do celów emerytalno – rentowych,
 • naliczanie potrąceń od list płac,
 • sporządzanie przelewów potrąceń i wynagrodzeń i przekazywanie tych przelewów do banku,
 • obsługa programu „Płatnik”,
 • sporządzanie deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • rozliczanie roczne – podatkowe pracowników oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • udział w szkoleniach dot. spraw płacowych i pracowniczych,
 • sporządzanie planów finansowych dot. zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń i zatrudnienia,
 • archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie  wydruków komputerowych,
 • ustalanie wynagrodzeń z tytułu podwyżek dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • sporządzanie rozdzielnika płac dla działu księgowości,
 • obliczenia skutków podwyżek płac oraz sporządzanie sprawozdawczości związanej z regulacja płac,
 • rozliczanie delegacji.
5. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny plus CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych.
6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych” w sekretariacie Ośrodka w terminie do 24.07.2012 r. do godz. 14 bądź korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1
25 – 401 Kielce ul. Warszawska 96
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana prze Dyrektora Ośrodka. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27.07.2012 r. o godz.10:00 w siedzibie Ośrodka. O terminie postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.